DomůPrémiový účetPodpora

Ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí potřebné informace o zpracování osobních úda-jů v rámci zprostředkování bezhotovostního nákupu virtuálních měn (kryptoměn) provozo-vaného na internetových stránkách bitbeli.cz a o právech osob, o jejichž osobní údaje se jed-ná, a povinnostech správce, který tyto osobní údaje zpracovává.

1.2 Správcem, který zpracovává osobní údaje a určuje účely a prostředky jejich zpracování, je společnost Bitbeli s.r.o., IČO: 01951254, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 292924.

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, například jméno, identifikační čís-lo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologic-ké, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizova-ných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpů-sobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté nebo získané v rámci registrace, identifikace a kontroly klienta, při poskytování služeb a při plnění svých povinností v souladu s právními předpisy.

2.2 Správce zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

2.2.1 Poskytování služeb

zprostředkování bezhotovostního nákupu virtuálních měn na základě smluvního vztahu mezi klientem a správcem a plnění smlouvy, a to na základě výslovného sou-hlasu klienta s takovým zpracováním osobních údajů;

2.2.2 Zákonné povinnosti

identifikace a kontrola klienta podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v rozsahu nezbytném pro pl-nění povinností uložených správci těmito právními předpisy;

2.2.3 Komunikace a marketing

zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek správce týkajících se zpro-středkování nákupu virtuálních měn klientům, a to na základě jejich výslovného souhlasu s takovým zpracováním osobních údajů, zlepšování služeb a přidávání no-vých funkcionalit, případně vymáhání nároků za poskytnuté služby a vedení s tím souvisejících sporů.

2.3 Bez poskytnutí osobních údajů přinejmenším v rozsahu dle článku 3 nemůže správce klientovi poskytovat žádné služby zprostředkování nákupu virtuálních měn.

2.4 Jednorázové obchody do částky 1.000 EUR nebo ekvivalentu v Kč, nebo nahodilé obchodová-ní, jehož celkový rozsah nepřekročí uvedenou částku během období 1 (jednoho) měsíce, lze provést v zásadě bez registrace a zřízení trvalého účtu.

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

3.1 Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté nebo získané v rámci registrace, identifikace a kontroly klienta a při plnění povinností uložených správci právními předpisy.

3.2 Správce zpracovává osobní údaje v níže uvedeném rozsahu v závislosti na tom, zda klient provedl pouze nahodilý obchod bez registrace nebo zda je klient registrován, případně má zřízen trvalý účet anebo zda podstoupil identifikaci či kontrolu.

3.3 OBCHODY BEZ REGISTRACE

V případě obchodování bez registrace správce zpracovává tyto osobní údaje klienta:

3.3.1 e-mail, IP adresa;

3.3.2 adresa kryptoměnové peněženky;

3.3.3 údaje o objednávkách a realizovaných transakcích;

3.3.4 identifikace bankovního účtu a dalších platebních prostředků;

3.3.5 záznam e-mailové a jiné komunikace; a

3.3.6 technické údaje, jako jsou údaje z cookies a informace o webovém prohlížeči a ope-račním systému; další podrobnosti jsou uvedeny v článku 14.

3.4 Registrovaní klienti a klienti s trvalým účtem

V případě registrovaného klienta anebo klienta s trvalým účtem správce zpracovává tyto osobní údaje klienta:

3.4.1 údaje uvedené v čl. 3.3;

3.4.2 jméno a příjmení;

3.4.3 rodné číslo nebo datum narození, pohlaví a státní občanství;

3.4.4 bydliště;

3.4.5 login (uživatelské jméno) a heslo k uživatelskému účtu;

3.4.6 telefon;

3.4.7 číslo, datum vydání a platnosti průkazu totožnosti;

3.4.8 další osobní údaje zapisované do průkazu totožnosti;

3.4.9 kopie průkazů totožnosti včetně fotografií na těchto průkazech;

3.4.10 jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo;

3.4.11 zda je klient politicky exponovanou osobou; a

3.4.12 zda klient je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

3.5 Klienti podléhající povinné kontrole

V případě, že klient podléhá povinné kontrole v rozsahu vyžadovaném právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, správce zpra-covává tyto osobní údaje klienta:

3.5.1 údaje uvedené v čl. 3.3 a 3.4;

3.5.2 informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu;

3.5.3 je-li klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, pak informace o vlastnické a řídící struktuře klienta a jeho skuteč-ného majitele v rozsahu týkajícím se dotčených fyzických osob;

3.5.4 informace o zdrojích peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se ob-chod nebo obchodní vztah týká; a

3.5.5 v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též informace o původu jejího majetku.

3.6 Pro účely řádného poskytování služeb a také na základě povinností uložených právními před-pisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu správce provádí automatizované zpracování osobní údajů klienta, včetně jejich profilování. Další po-drobnosti a důsledky takového zpracování osobních údajů pro klienta stanoví AML pravidla správce.

3.7 Poskytování služeb zprostředkování nákupu virtuálních měn je správcem omezeno výlučně pro osoby starší 18 let; správce proto nezpracovává žádné údaje o dětech, resp. o osobách mladších 18 let.

4. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje se na internetové stránky bitbeli.cz přenášejí v šifrované podobě. Správce za-bezpečuje své internetové stránky, ostatní systémy a komunikační kanály se třetími stranami pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti pří-stupu neoprávněných osob k osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

4.2 Přístup do systému správce je možný pouze na základě zadání příslušného uživatelského jména a hesla.

4.3 U případných jiných příjemců osobních údajů nebo jejich zpracovatelů správce vyžaduje pro-kázání souladu jejich systémů s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

5. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM PŘÍJEMCŮM

5.1 Správce může předat osobní údaje klienta nebo je jinak zprostředkovat třetím stranám pou-ze za těchto podmínek:

5.1.1 v rozsahu nezbytném pro ověření povinné identifikace klienta;

5.1.2 jde-li o předání v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy;

5.1.3 na základě oprávněného zájmu správce;

5.1.4 pokud s tím klient předem vysloví souhlas; anebo

5.1.5 pokud to správci ukládají právní předpisy, zejm. předpisy o opatřeních proti legaliza-ci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

5.2 Za podmínek uvedených v čl. 5.1 může správce předat nebo jinak zprostředkovat osobní úda-je klienta zejména takovým třetím stranám:

5.2.1 společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za úče-lem zpracování plateb a bankám na základě klientem objednaných nebo jinak poža-dovaných služeb;

5.2.2 společnostem nebo jiným subjektům zprostředkujícím identifikaci nebo kontrolu klienta;

5.2.3 organizátorům trhů a jiného obchodování s virtuálními měnami; a

5.2.4 dalším poskytovatelům služeb a technické infrastruktury nebo třetím stranám zapo-jeným do nezbytného zpracování dat.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem, a to:

6.1.1 po dobu, po kterou je správce povinen dotčené osobní údaje uchovávat podle pří-slušných právních předpisů; např. účetní doklady je správce povinen archivovat po dobu 10 let od jejich vystavení.

6.1.2 v případě zpracovávání osobních údajů v rozsahu požadovaném právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem;

6.1.3 v případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému klient udělil souhlas, po dobu využívání služeb správce a dále následujících 7 let; a

6.1.4 v případě zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely po dobu využívání služeb správce a dále následujících 5 let, popřípadě do doby vyslovení nesouhlasu klienta s takovým zpracováním.

6.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje klienta vymaže.

7. PŘÍSTUP KLIENTA K OSOBNÍM ÚDAJŮM

7.1 Klient má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nej-sou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

7.1.1 účely zpracování;

7.1.2 kategorie dotčených osobních údajů;

7.1.3 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístup-něny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

7.1.4 plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

7.1.5 existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se klienta nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpra-cování;

7.1.6 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

7.1.7 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od kli-enta;

7.1.8 v případě, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, infor-mace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro klienta; a

7.1.9 o zárukách v souvislosti s nezbytným předáváním osobních údajů do třetí země ne-bo mezinárodní organizaci.

8. PRÁVO KLIENTA NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9. PRÁVO KLIENTA BÝT ZAPOMENUT

9.1 Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného klienta týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vyma-zat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

9.1.1 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

9.1.2 klient odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, zejm. dle čl. 2.2.1 a 2.2.2;

9.1.3 klient vznesl oprávněné námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo klient vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;

9.1.4 osobní údaje byly zpracovány protiprávně; a

9.1.5 na základě povinnosti uložené správci zákonem nebo rozhodnutím soudu či orgánu veřejné správy;

9.2 Správce osobní údaje dle čl. 9.1 nevymaže v případech stanovených právními předpisy, zejm.:

9.2.1 pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování, nebo pro splnění úkolu pro-vedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; nebo

9.2.2 v případě nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce nebo třetích osob.

10. PRÁVO KLIENTA NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Klient má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

10.1.1 klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

10.1.2 zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

10.1.3 správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a

10.1.4 klient vznesl oprávněnou námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

11. PRÁVO KLIENTA VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, dle čl. 2.2.3, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, kte-ré převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obha-jobu právních nároků.

11.2 Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má klient právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

12. PRÁVO KLIENTA NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

12.1 Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturova-ném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

13. PRÁVO KLIENTA ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Klient má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak s výjimkou zpracování osobních údajů dle čl. 2.2.2.

13.2 Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu klienta, který byl dán před jeho odvoláním.

14. COOKIES

14.1 Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači klienta prostřednictvím prohlížeče; cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webo-vých stránek. Při následujícím použití dotčené internetové stránky prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si na počítači klienta předtím uložil.

14.2 Správce při provozování internetových stránek bitbeli.cz používá tyto typy cookies:

14.2.1 krátkodobé cookie první strany (first party cookie) zajišťující základní technickou funkčnost, tj. přihlašování, využívání služeb apod.; po zavření prohlížeče se z počítače klienta vymažou;

14.2.2 dlouhodobé analytické cookie první strany (konkrétně Google Analytics) ke genero-vání anonymních statistik o využití; a

14.2.3 dlouhodobé reklamní cookie první strany sloužící k cílení reklam na opakované uži-vatele.

14.3 Správce do cookies nikdy neumisťuje citlivá nebo osobní data. Do cookies může správce umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

14.4 Internetové stránky bitbeli.cz využívají zejména tyto technologie:

14.4.1 Sklik provozovaná společností Seznam.cz, a.s., konkrétně retargeting; to umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o služby poskytované správcem cílené reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.; a

14.4.2 Google Analytics provozovaná společností Google, Inc.; Google, Inc. používá tyto in-formací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, ur-čených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec; Google, Inc. může také poskytnout tyto in-formace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google, Inc.

Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude Google, Inc. přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech amerických.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce, a to:

14.4.2.1 přehledy zobrazení v reklamní síti Google, Inc.;

14.4.2.2 remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů);

14.4.2.3 rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografic-kých dat); a

14.4.2.4 user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat cho-vání uživatelů napříč zařízeními; jako user id je používán řetězec čísel nebo písmen, nikdy se nepoužívají osobní údaje, které by dovolily třetím stra-nám identifikovat konkrétní osobu.

14.5 Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče klienta; většina pro-hlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze po-mocí webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vybrané typy.

14.6 Další informace o cookies a jejich využití najdete na strán-kách https://www.aboutcookies.org.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. března 2019.

Vytvořte si účet zdarma a začněte nakupovat nebo prodávat kryptoměny také!

Po úspěšné registraci se můžete těšit na výběr z více jak 10 kryptoměn, jejich prodej nebo super rychlý nákup, který Vám zprostředkuje platební brána.

Založit účet