DomůPrémiový účetPodpora

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy vznikajících při on-line zprostředkování bezhotovostního nákupu a prodeje virtuálních měn (kryptoměn) provozované na internetových stránkách bitbeli.cz.

1.2 Provozovatelem je společnost Bitbeli s.r.o., IČO: 01951254, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 292924.

1.3 Klientem je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let anebo právnická osoba, která je příjemcem služeb dle těchto obchodních podmínek.

1.4 Poskytování služeb zprostředkování nákupu a prodeje virtuálních měn je provozovatelem geograficky omezeno a je přístupné pouze pro občany České republiky nebo cizince s trvalým pobytem v České republice, anebo právnické osoby se sídlem v České republice, jejichž skutečným vlastníkem je občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v České republice.

2. Virtuální měny

2.1 Virtuální měnou (kryptoměnou) je jakákoli elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není zákonným peněžním prostředkem, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.

2.2 Virtuální měny jsou vysoce volatilní a obchody s nimi zahrnují vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči skutečným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i během jediného dne. Vzhledem k těmto výkyvům může klient zaznamenat vysoký zisk anebo ztrátu, jako důsledek realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny.

2.3 Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Žádná centrální banka ani jiná autorita nereguluje ani nekoriguje vývoj hodnoty virtuálních měn a obchodování s nimi tak, aby se ochránila jejich hodnotu v důsledku změny kurzu nebo jiných nepříznivých okolností.

2.4 Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované celosvětové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii v podstatě své funkčnosti. Důvěru ve virtuální měny může ohrozit nebo zhatit např. nečekaný technický vývoj, legislativní změny, ztráta nebo krádež virtuálních měn anebo případy, kdy vlády nebo hackeři budou schopni narušit průběh kryptoměnových transakcí, jakož i další rizika těmito obchodními podmínkami nepředvídaná.

3. Registrace klienta

3.1 Jednorázové obchody do částky 1.000 EUR nebo ekvivalentu v Kč, nebo nahodilé obchodování, jehož celkový rozsah nepřekročí uvedenou částku během období 1 (jednoho) měsíce, lze provést v zásadě bez registrace a zřízení trvalého účtu.

3.2 Obchod přesahující částku 1.000 EUR nebo ekvivalent v Kč lze provést pouze na základě povinné registrace klienta. To platí i v případě jiného překročení limitu uvedeného v čl. 3.1.

3.3 Vedle registrace pro jednotlivý obchod může klient požádat provozovatele také o zřízení trvalého účtu. Zřízením trvalého účtu klient získá tyto možnosti:

3.3.1 navýšení limitu pro obchodování nad 15.000 EUR nebo ekvivalent v Kč za měsíc;

3.3.2 úhrady prostřednictvím platebních karet;

3.3.3 nižší poplatky (2,5%);

3.3.4 zajištění okamžitého odeslání virtuální měny po zadání platby; a

3.3.5 zajištění odeslání virtuální měny zdarma (žádné transakční poplatky).

3.4 Je-li před uskutečněním obchodu zřejmé, že jeho hodnota přesáhne částku 15.000 EUR nebo ekvivalent v Kč, je klient zřízení trvalého účtu klienta dle 3.3 povinná. S přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a rizikům daného obchodu je provozovatel oprávněn lento limit snížit.

3.5 Další podmínky povinné registrace jsou uvedeny v článku 4.

3.6 Provozovatel může zablokovat účet klienta na nezbytnou dobu anebo jej zrušit, a to zejména v těchto případech:

3.6.1 klient řádně nedokončil registraci nebo nepotvrdil poskytnuté údaje způsobem požadovaným provozovatelem;

3.6.2 klient svůj účet déle než 6 (šest) měsíců nevyužívá;

3.6.3 klient poruší své smluvní povinnosti (včetně povinností dle těchto obchodních podmínek) nebo právní předpisy;

3.6.4 provozovatel zaznamená pokus o získání neoprávněného přístupu k účtu klienta (napadení či prolomení ochrany účtu) anebo jinou podezřelou činnost;

3.6.5 v případě nezbytné údržby technické infrastruktury provozovatele či jiných obdobných oprav a úprav či aktualizací;

3.6.6 uloží-li to rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného orgánu; a

3.6.7 stanoví-li tak právní předpisy.

3.7 V případě, že klient zjistí jakékoli narušení či pokus o narušení jeho účtu, např. zneužití účtu klienta či jeho přístupových údajů a hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti vyrozumět provozovatele.

4. Identifikace a kontrola klienta

4.1 Provozovatel, jakožto subjekt poskytující služby spojené s virtuálními měnami, podléhá regulaci právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této souvislosti při své činnosti plní některé další zákonné podmínky, zejména pro registraci, identifikaci a kontrolu klientů a také prověřování jednotlivých obchodů.

4.2 V případě povinné registrace dle čl. 3.2 anebo zřízení trvalého účtu dle čl. 3.3 je provozovatel povinen klienta identifikovat.

4.3 Provozovatel identifikuje klienty především prostřednictvím ověření totožnosti v rámci on-line služby GoPay ID, kterou provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem Planá 67, PSČ 370 01, od níž je v případě souhlasu klienta oprávněn jeho identifikaci převzít. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 4.4.3.

4.4 Není-li možné klienta identifikovat on-line dle čl. 4.3 prostřednictvím služby GoPay ID, identifikuje provozovatel klienta jedním z těchto způsobů:

4.4.1 První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou a každé fyzické osoby jednající za klienta, který je právnickou osobou lze provést zásadně osobně (tváří v tvář) za fyzické přítomnosti identifikovaného. Bez fyzické přítomnosti (na dálku) lze identifikaci provést jen, umožňují-li to právní předpisy.

4.4.2 Klient může svou identifikaci namísto osobního setkání s provozovatelem provést také u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT). To předem provozovateli doloží originálem veřejné listiny, která byla o jeho zprostředkované identifikaci sepsána. V případě důvodných pochybností o skutečné totožnosti klienta může provozovatel trvat na osobní identifikaci klienta dle čl. 4.4.1.

4.4.3 Provozovatel může na internetových stránkách bitbeli.cz uveřejnit seznam svých dalších smluvních partnerů (např. banky nebo licencovaní vydavatelé elektronických peněz), od nichž je oprávněn na žádost klienta převzít identifikaci, kterou sami dříve provedli. Takto převzaté údaje mohou nahradit osobní identifikaci klienta, ledaže provozovatel vyhodnotí, že klient, nebo některý konkrétní obchod představuje zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

4.4.4 Fyzická osoba (je-li klientem nebo jedná-li za právnickou osobu) se může identifikovat také na základě svého kvalifikovaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, např. na základě elektronického občanského průkazu s čipem (v souladu s pravidly evropského nařízení eIDAS). V takovém případě současně provozovateli sdělí všechny potřebné identifikační údaje a elektronicky zašle kopii svého průkazu totožnosti. Ověří-li provozovatel totožnost příslušné fyzické osoby na základě takto provedené elektronické identifikace, lze tím nahradit osobní identifikaci klienta za podmínky, že provozovatel nebude mít pochybnosti o jeho skutečné totožnosti, ledaže vyhodnotí, že klient, nebo některý konkrétní obchod představuje zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

4.5 V rámci povinné identifikace klient poskytne provozovateli informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů, a to přinejmenším v tomto rozsahu:

4.5.1 Je-li klient fyzickou osobou, všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby.

Provozovatel zaznamená identifikační údaje dotčené fyzické osoby a ověří je z průkazu totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince), jsou-li v něm uvedeny. Dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

4.5.2 Je-li klient právnickou osobou, obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti.

Provozovatel zaznamená identifikační údaje dotčené právnické osoby a ověří je z příslušného dokladu o její existenci (jako je aktuální výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonné evidence podnikatelů). Fyzickou osobu zastupující tuto právnickou osobu v daném obchodu provozovatel identifikuje dle čl. 4.5.1. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená provozovatel i její identifikační údaje.

4.6 V případě zřízení trvalého účtu anebo v případě překročení limitu uvedeného v čl. 3.4 je klient, vedle shora uvedené identifikace, také povinen podrobit se podrobnější kontrole sdělených informací a uvést požadované údaje o povaze obchodu a zdrojích jeho financování. Taková kontrola je povinná také v případě, že je klient politicky exponovanou osobou, nebo je-li osobou usazenou v zemi, kterou je třeba považovat za vysoce rizikovou anebo před uskutečněním transakce, kterou provozovatel vyhodnotí jako podezřelý obchod.

4.7 Kontrola klienta zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je provozovateli známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká a v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

4.8 V rámci kontroly klient poskytne provozovateli informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech je klient s trvalým účtem povinen na žádost provozovatele potvrdit platnost a úplnost svých identifikačních údajů a informací uvedených v rámci kontroly klienta nebo důvodnost případné zákonné výjimky z kontroly klienta.

4.9 Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změnách ve sdělených údajích, nejpozději při prvním využití služeb provozovatele po takové změně.

4.10 Má-li klient zřízen trvalý účet anebo v době trvání jiného obchodního vztahu s klientem nebo při dalších obchodech provozovatel kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů klienta a dalších informací o klientovi získaných a zaznamenává jejich změny. V této souvislosti provozovatel uchovává kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovává informace z nich získané.

5. Objednávka

5.1 Jakékoli obchodní informace uvedené na internetových stránkách bitbeli.cz mají pouze informativní charakter a považují se výhradně za výzvu k podávání nabídek k uzavření smlouvy. Veškeré objednávky klientů se považují výhradně za návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuální měny.

5.2 Objednávku provede klient vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách bitbeli.cz, do nějž uvede alespoň tyto údaje:

5.2.1 konkrétní virtuální měna, o jejíž koupi či prodej má klient zájem;

5.2.2 celková částka kupní ceny, za níž klient hodlá zvolenou virtuální měnu nakoupit nebo prodat (pro informaci se zobrazuje i přibližné množství virtuální měny, kterou lze, v závislosti na aktuálním kurzu a poplatcích, za uvedenou částku kupní ceny v daném okamžiku nakoupit);

5.2.3 adresa kryptoměnové peněženky klienta (pouze při nákupu virtuální měny);

5.2.4 e-mailová adresa klienta pro komunikaci s provozovatelem;

5.2.5 volba platební metody (pouze při nákupu virtuální měny); a

5.2.6. bankovní účet, na který budou odeslány platební prostředky po úspěšném odkupu kryptoměny od zákazníka  (pouze při prodeji virtuální měny).

5.3 Odeslání objednávky je podmíněno vyjádřením souhlasu klienta s těmito obchodními podmínkami.

5.4 Cenové podmínky jsou blíže uvedeny v článku 6.

5.5 Platební podmínky jsou blíže uvedeny v článku 7.

5.6 Na základě řádného provedení a odeslání objednávky provozovatel zaručuje klientovi, že:

5.6.1 objednaný nákup nebo prodejvirtuální měny bude zprostředkován; nebo

5.6.2 objednávka bude, za podmínek stanovených právními předpisy nebo těmito obchodními podmínkami, zrušena (např. nebyla-li zaplacena).

5.7 Smlouva o zprostředkování nákupu, či prodeji virtuální měny mezi provozovatelem a klientem je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky provozovatelem klientovi (elektronicky na uvedený e-mail).

5.8 Provedením objednávky klient výslovně potvrzuje, že:

5.8.1 souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv a dalších právních jednáních mezi ním a provozovatelem;

5.8.2 je plně srozuměn s technickou a právní podstatou virtuálních měn a principy obchodování s nimi;

5.8.3 pečlivě zvážil, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídá povaze nákupu virtuální měny a veškerá rizika s tím spojená, jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá;

5.8.4 prostředky, jimiž bude za virtuální měnu platit, pochází výlučně z jeho legitimních příjmů, úspor nebo jiného, se zákonem v souladu poskytnutého plnění;

5.8.5 nákup virtuální měny neslouží k:

5.8.5.1 k převodu hodnoty za služby za účelem zastření osoby příjemce, poskytovatele nebo za účelem obejití daňové povinnosti;

5.8.5.2 k převodu majetku z nebo do zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; ani

5.8.5.3 k převodu majetku osobě nebo od osoby, která pochází ze zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové;

5.8.6 hodlá nabýt nakupovanou virtuální měnu pouze na základě jednoho z těchto důvodů:

5.8.6.1 zhodnocení svého majetku nebo spekulace;

5.8.6.2 nákup virtuální měny za účelem úhrady zboží či služeb; nebo

5.8.6.3 převod zákonné měny do virtuální měny;

v případě, že ani jeden z výše z výše uvedených důvodů neodpovídal jeho záměru, tak obchod nebude provádět prostřednictvím provozovatele, případně svůj důvod neprodleně sdělí provozovateli.

5.9 Provozovatel je oprávněn s klientem žádnou smlouvu neuzavřít. Za podmínek stanovených právními předpisy, zejména právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je provozovatel povinen některé obchody neuskutečnit anebo na nezbytnou dobu splnění objednaných obchodů odložit.

6. Cenové podmínky

6.1 Informativní výše cen virtuálních měn uvedené na internetových stránkách bitbeli.cz provozovatel průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj tržních podmínek a dalších cenových vlivů.

6.2 Poplatek za zprostředkování nákupu objednané virtuální měny činí 2,5 % z kupní ceny uvedené v objednávce a 2,4 % při prodeji virtuální měny. Tento poplatek zahrnuje i platby třetím stranám (poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé identifikačních služeb, burzy virtuálních měn atd.). Výše celkové odchylky od spotového kurzu měny se může měnit od uvedené marže a to z důvodu rozdílného směnného EUR/CZK kurzu používány v rámci platformy.

6.2.1 Provozovatel účtuje klientovi za odeslání kryptoměny do peněženky tzv. poplatek kryptoměné síti, bez kterého by nebylo možné transakci uskutečnit. Aktuální výše těchto poplatků je uvedena zde a provozovatel si vyhrazuje právo tyto poplatky měnit, a to bez předchozího upozornění.

6.3 Poplatek klient uhradí provozovateli současně s platbou za objednanou virtuální měnu.

6.4 Konečné celkové množství virtuální měny, jejíž nákup, či prodej provozovatel klientovi zprostředkuje na základě provedené objednávky, se stanoví podle aktuálního kurzu objednané virtuální měny, a to:

6.4.1 v případě klientů s trvalým účtem k okamžiku zadání platby dle čl. 7.3;

6.4.2 jinak k okamžiku připsání celé částky kupní ceny, včetně poplatků, na účet provozovatele.

7. Platební podmínky

7.1 Veškeré platby za zprostředkování a další služby poskytované provozovatelem klientovi v souladu s těmito obchodními podmínkami a veškeré platby kupní ceny za zprostředkované virtuální měny lze uskutečnit výlučně bezhotovostním převodem na účet provozovatele.

7.2 Provozovatel využívá služeb platební brány GoPay, provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem Planá 67, PSČ 370 01, na základě licence České národní banky.

7.3 Klient je vyzván k úhradě částky kupní ceny a poplatků na základě odeslání objednávky, a to v rozhraní zobrazené platební brány GoPay. Platbu lze provést i následně, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzení objednávky.

7.4 Provozovatel potvrdí klientovi připsání plnění od klienta na účet provozovatele v souladu s potvrzenou objednávkou (elektronicky na uvedený e-mail).

8. Dodací podmínky

8.1 Nákup je zprostředkován okamžikem odeslání objednaného množství virtuální měny do kryptoměnové peněženky klienta, jejíž adresu uvedl v objednávce.

8.1.2 Prodej je zprostředkován okamžikem odeslání peněžních prosředků na ověřený bankovní účet klienta, jež uvedl v objednávce.

8.2 Provozovatel zajišťuje odeslání objednaného množství virtuální měny do kryptoměnové peněženky klienta takto:

8.2.1 v případě klientů s trvalým účtem bezprostředně po zadání platby dle čl. 7.3;

8.2.2 jinak nejpozději následující pracovní den po připsání celé částky kupní ceny, včetně poplatků, na účet provozovatele.

8.3 Odeslání virtuální měny do kryptoměnové peněženky klienta provozovatel klientovi potvrdí (elektronicky na uvedený e-mail).

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy o zprostředkování nákupu, či prodeje virtuální měny uzavřené s provozovatelem pouze do okamžiku provedení platby za objednávku.

9.2 Po provedení platby za objednávku již klient od smlouvy o zprostředkování nákupu a prodeje virtuální měny odstoupit nemůže, protože:

9.2.1 splněním smlouvy dojde k dodání virtuální měny, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; a také

9.2.2 splněním smlouvy dojde k dodání virtuální měny, která má charakter digitálního obsahu dodaného nikoli na hmotném nosiči, a to s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a provozovatel tímto předem sděluje klientovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy v případech, kdy nedojde ze strany provozovatele k ujednanému plnění, dojde jen k plnění částečnému nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek, anebo v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách, tím není dotčeno.

9.3 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o zprostředkování nákupu či prodeje virtuální měny uzavřené s klientem bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, než je předmět objednávky dodán klientovi, a to zejména z důvodu nedostatečné likvidity, přerušení dodávky proudu, přerušení internetového připojení na straně provozovatele, přerušení provozu burzy digitálních měn, která obchoduje s virtuálními měnami, výrazného kolísání trhu (kurzu virtuální měny) nebo v případě událostí vyšší moci.

9.4 Pokud nemůže být smlouva po řádném zaplacení objednávky splněna z jakéhokoli důvodu na straně provozovatele, provozovatel bez zbytečného odkladu vrátí celou zaplacenou částku zpět na účet, z něhož byla tato platba provedena.

10. Omezení odpovědnosti provozovatele

10.1 Provozovatel neodpovídá za škody a ztráty zisku, příjmů, podnikání, dat ani nepřímé nebo následné ztráty způsobené:

10.1.1 poklesem nebo výkyvem kurzu virtuálních měn nebo v důsledku dalších rizik na straně klienta vyplývajících z charakteru virtuálních měn a obchodování s nimi, jak jsou uvedeny zejm. v článku 2;

10.1.2 snížením či ztrátou důvěryhodnosti, anonymity či jiné pro klienta důležité vlastnosti virtuální měny;

10.1.3 v důsledku legislativních či daňových změn nebo jiných nepředvídatelných událostí ovlivňujících nebo zakazujících obchodování s virtuálními měnami, včetně vyšší moci;

10.1.4 v důsledku rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného orgánu;

10.1.5 v důsledku porušení povinnosti klienta stanovené právními předpisy nebo těmito obchodními podmínkami;

10.1.6 v důsledku nedbalosti nebo vědomé nelegální činnosti klienta nebo třetích osob; ani

10.1.7 uvedením chybného účtu kryptoměnové peněženky či bankovního účtu anebo ztrátou, odcizením či zneužitím hesla k e-mailové adrese, kryptoměnové peněžence či bankovnímu účtu klienta.

10.2 V případech uvedených v čl. 9.3 je možné, že provozovatel svůj závazek vůči klientovi nebude moci splnit. V takovém případě klient uplatní reklamaci podle článku 11.

11. Reklamace

11.1 Klient je oprávněn reklamovat neprovedení objednaného obchodu (nákup virtuální měny) provozovatelem, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od řádného zaplacení objednávky na bankovní účet provozovatele.

11.2 Reklamaci klient provede písemně na adresu provozovatele uvedenou v čl. 1.2.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje klienta poskytnuté nebo získané v rámci registrace, identifikace a kontroly klienta a při plnění svých povinností v souladu s právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

12.2 Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje klienta:

12.2.1 jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, pohlaví, státní občanství;

12.2.2 číslo, datum vydání a platnosti průkazu totožnosti;

12.2.3 bydliště, sídlo, korespondenční adresa;

12.2.4 další osobní údaje zapisované do průkazu totožnosti;

12.2.5 kopie průkazů totožnosti včetně fotografií na těchto průkazech;

12.2.6 IČO a DIČ;

12.2.7 login a heslo k uživatelskému účtu;

12.2.8 údaje o objednávkách a realizovaných transakcích;

12.2.9 identifikace bankovního účtu a dalších platebních prostředků;

12.2.10 adresa kryptoměnové peněženky;

12.2.11 e-mail, telefon, IP adresa;

12.2.12 záznam e-mailové, telefonní a jiné komunikace; a

12.2.13 technické údaje, jako jsou údaje z cookies a informace o webovém prohlížeči a operačním systému.

12.3 Provozovatel při své činnosti zpracovává osobní údaje klienta v souladu platnými národními právními předpisy o ochraně osobních údajů a také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Za tímto účelem provozovatel přijal příslušné zásady ochrany osobních údajů, jimiž se při jejich zpracování řídí.

14. Závěrečná ustanovení

13.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky doplňovat a měnit, a to zejména v případě legislativních změn, změn tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s virtuálními měnami anebo v případě úpravy věcných nebo technických podmínek poskytování svých služeb. Takové doplnění a změny účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách bitbeli.cz.

14.2 Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a klienty vznikající v souvislosti s on-line zprostředkováním bezhotovostního nákupu a prodeje virtuálních měn provozovaným na internetových stránkách bitbeli.cz se řídí právním řádem České republiky.

14.3 Provozovatel má zájem řešit případné spory s klienty především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že vyřešení sporu smírnou cestou nebude možné, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce.

14.4 Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde.

14.4 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2020.

Vytvořte si účet zdarma a začněte nakupovat nebo prodávat kryptoměny také!

Po úspěšné registraci se můžete těšit na výběr z více jak 10 kryptoměn, jejich prodej nebo super rychlý nákup, který Vám zprostředkuje platební brána.

Založit účet